Anders, NLT

Arduino alarm systeem

Inleiding

Wij hebben tijdens onze lessen van NLT een alarm systeem gebouwd op de arduino. We hebben met heel veel moeite gemaakt, omdat we niet de juiste arduino bord en juiste draden hadden. Na paar mislukkingen van zowel code en het aan gaan van de LCD lukte het ons om de code werkend te krijgen en de LCD ook. Het is ons niet helemaal gelukt om de alarm systeem te laten werken vanwege de slechte draden die we in beschikking hadden, maar met de juiste spullen kan je de alarm systeem wel werkend krijgen.

Benodigdheden

– Arduino mega 2560

– Membrane keypad

– LCD display

– Ultrasonic sensor

– Buzzer alarm

– Breadboard met 65 draadjes

De opstelling

Arduino Alarm System Circuit Schematics

De code

*

* Arduino Security and Alarm System

*

* by Dejan Nedelkovski,

* www.HowToMechatronics.com

*

*/#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library

#include <Keypad.h>#define buzzer 8

#define trigPin 9

#define echoPin 10long duration;

int distance, initialDistance, currentDistance, i;

int screenOffMsg =0;

String password="1234";

String tempPassword;

boolean activated = false; // State of the alarm

boolean isActivated;

boolean activateAlarm = false;

boolean alarmActivated = false;

boolean enteredPassword; // State of the entered password to stop the alarm

boolean passChangeMode = false;

boolean passChanged = false;const byte ROWS = 4; //four rows

const byte COLS = 4; //four columns

char keypressed;

//define the cymbols on the buttons of the keypads

char keyMap[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17}; //Row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {18, 19, 20, 21}; //Column pinouts of the keypadKeypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)void setup() {

lcd.begin(16,2);

pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set buzzer as an output

pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output

pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input

}void loop() {

if (activateAlarm) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Alarm will be");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("activated in");int countdown = 9; // 9 seconds count down before activating the alarm

while (countdown != 0) {

lcd.setCursor(13,1);

lcd.print(countdown);

countdown--;

tone(buzzer, 700, 100);

delay(1000);

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Alarm Activated!");

initialDistance = getDistance();

activateAlarm = false;

alarmActivated = true;

}if (alarmActivated == true){

currentDistance = getDistance() + 10;

if ( currentDistance < initialDistance) {

tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal

lcd.clear();

enterPassword();

}

}if (!alarmActivated) {

if (screenOffMsg == 0 ){

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("A - Activate");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("B - Change Pass");

screenOffMsg = 1;

}

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed =='A'){ //If A is pressed, activate the alarm

tone(buzzer, 1000, 200);

activateAlarm = true;

}

else if (keypressed =='B') {

lcd.clear();

int i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

tempPassword = "";

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Current Password");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(">");

passChangeMode = true;

passChanged = true;

while(passChanged) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||

keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||

keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(i,1);

lcd.print("*");

i++;

tone(buzzer, 2000, 100);

}

}

if (i > 5 || keypressed == '#') {

tempPassword = "";

i=1;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Current Password");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(">");

}

if ( keypressed == '*') {

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

if (password == tempPassword) {

tempPassword="";

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Set New Password");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(">");

while(passChangeMode) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||

keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||

keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(i,1);

lcd.print("*");

i++;

tone(buzzer, 2000, 100);

}

}

if (i > 5 || keypressed == '#') {

tempPassword = "";

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Set New Password");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(">");

}

if ( keypressed == '*') {

i=1;

tone(buzzer, 2000, 100);

password = tempPassword;

passChangeMode = false;

passChanged = false;

screenOffMsg = 0;

}

}

}

}

}

}

}

}void enterPassword() {

int k=5;

tempPassword = "";

activated = true;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(" *** ALARM *** ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Pass>");

while(activated) {

keypressed = myKeypad.getKey();

if (keypressed != NO_KEY){

if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||

keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||

keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {

tempPassword += keypressed;

lcd.setCursor(k,1);

lcd.print("*");

k++;

}

}

if (k > 9 || keypressed == '#') {

tempPassword = "";

k=5;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(" *** ALARM *** ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Pass>");

}

if ( keypressed == '*') {

if ( tempPassword == password ) {

activated = false;

alarmActivated = false;

noTone(buzzer);

screenOffMsg = 0;

}

else if (tempPassword != password) {

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Wrong! Try Again");

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(" *** ALARM *** ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Pass>");

}

}

}

}

// Custom function for the Ultrasonic sensor

long getDistance(){

//int i=10;//while( i<=10 ) {

// Clears the trigPin

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);// Calculating the distance

distance = duration*0.034/2;

//sumDistance += distance;

//}

//int averageDistance= sumDistance/10;

return distance;}

 

Hoe moet het er uit zien

Arduino Security and Alarm System Project.jpg

Uiteindelijk wil je natuurlijk dat het er ongeveer zo uit komt te zien zodat je die mooi naast je deur kan wegwerken, deze arduino heeft een ultrasonic sensor die een signaal door zal geven als de deur beweegt en dus de buzzer alarm zal laten afgaan. Maar om zo’n mooi ontwerp te maken waar de arduino in kan zul je hoogstwaarschijnlijk een 3D printer nodig hebben.

Bronnen

-how to mechatronics

Waar wij zijn gebleven

Wij hebben door een gebrek aan goede draadjes ons project niet kunnen afmaken. wel hebben we de code voor ons werkend gekregen en hebben we alles op de arduino goed aangesloten.

Gemaakt door: Luke van den Boogert en Mudalib Osman Elmi

Leave a Reply